Foreningens vedtægter - Ridder Woof

Gå til indhold                                                VEDTÆGTER
for
Ridder Woofs venner


§ 1.  Navn
Foreningens navn er Ridder Woofs Venner.

§ 2.  Hjemsted
Foreningen er hjemmehørende i region Nordjylland.

§ 3.  Formål
Ridder Woofs venner er en privat, humanitær organisation, der arbejder for børn, unge,ældre og veteraner i såvel lokalsamfundet, nationalt som globalt, som har det svært. Målet er at give støtte til de pågældende og bidrage til, at de får et godt og værdigt liv. Foreningen er den lovmæssige ejer af Ridder Woof-konceptet hvilket ikke kan pantsættes, overdrages eller sælges til 3. person uden en fuld tilslutning i bestyrelsen og 75 % tilslutning på en generalforsamling. Foreningen er desuden rettighedshaver i varemærkeregistreringen af Dannebrogsvalmuen.
§ 4.  Medlemskab
Foreningen er åben for alle, enkeltpersoner og organisationer, der kan tilslutte sig foreningens formål og medlemsbetingelser. Bestyrelsen kan dog  afvise enkeltpersoner eller organisationer.

Fuld medlemsret indtræder ved indbetaling af årskontingent. Kvittering for betalt kontingent er gyldigt medlemsbevis.

Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem efter indstilling fra bestyrelsen, hvis medlemmet ikke overholder medlemsbetingelserne. Eksklusionen er gyldig hvis mindst 2/3 af de tilstedeværende på generalforsamlingen kan stemme for eksklusionen.

§ 5.  Kontingent
Generalforsamlingen fastsætter kontingentet på den årlige generalforsamling. Pt. er prisen kr. 100.- for et livsvarigt medlemskab, dette dog uden stemmeret. Medlemskab med stemmeret kræver et fuldt medlemskab til kr. 100.- pr.år.

§ 6.  Generalforsamling
Generalforsamling er foreningens øverste myndighed. Generalforsamling holdes en gang årligt inden udgangen af marts måned.

Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 14 dages varsel ved opslag på hjemmesiden eller udsendelse via e-mail til medlemmerne. Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dato og tidspunkt, sted og dagsorden for generalforsamlingen.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest syv dage før generalforsamlingen.

Dagsordenen til generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent.
2) Formandens beretning.
3) Godkendelse af regnskab.
4) Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.
5) Valg til bestyrelsen.
6) Valg af suppleanter til bestyrelsen.
7) Valg af revisor.
8) Behandling af indkomne forslag.
9) Eventuelt.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Alle medlemmer, der har betalt fuldt medlemsskab, er stemmeberettigede og kan opstilles til tillidsposter, dog skal 3/5 af bestyrelsen besættes med medlemmer af Storprioratet Dacia.

Afstemninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer jfr. dog § 8. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre mindst ét medlem begærer skriftlig afstemning.
Forslag fremsendes via e-mail til bestyrelsen på adressen anført på foreningens hjemmeside. Forslag sendt med e-mail skal sendes med kvittering for afsendelse.  

§ 7.  Ekstraordinær generalforsamling
Bestyrelsen eller mindst 1/3 af foreningens medlemmer kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse med dagsorden til ekstraordinær generalforsamling følger reglerne i § 6. Afstemninger følger ligeledes reglerne i § 6 og § 8.

§ 8.  Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan kun ske på ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger. Ændringerne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen.   

Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Ændringer i vedtægterne kan kun ske ved 2/3 stemmeflertal blandt de fremmødte på den ordinære eller den ekstraordinære general-forsamling.

§ 9.  Bestyrelsen
I det daglige ledes foreningen af en bestyrelse på fem personer. Bestyrelsen administrerer foreningens midler og har overfor generalforsamlingen det overordnede ansvar for foreningens daglige drift.

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for to år ad gangen. I ulige år vælges formand, sekretær og et bestyrelsesmedlem. I lige år vælges næstformand og kasserer. Genvalg kan finde sted. Der vælges mindst to suppleanter til bestyrelsen.

På den årlige generalforsamling fremlægger bestyrelsen et revideret årsregnskab, jfr. § 10, samt et forslag til budget for kommende års aktiviteter.

3/5 dele af bestyrelsen vælges blandt  medlemmer af prioratet Dacia.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.  

Bestyrelsen holder møde når formanden eller to af øvrige bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent. Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne med mindst 14 dages varsel.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre mindst ét medlem begærer skriftlig afstemning.

§ 10.  Regnskab
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Kassereren udarbejder en gang årligt et drifts- og statusregnskab på baggrund af den daglige bogføring.
Inden fremlæggelse på generalforsamlingen skal regnskabet revideres af revisor.
Revisor skal være uafhængig af bestyrelsen. Revisor har til enhver tid adgang til alle relevante oplysninger, herunder medlemskartotek, daglig bogføring og beholdninger.

§ 11.  Tegningsret
Formanden og kassereren tegner i fællesskab foreningen udadtil.

§ 12 Hjemmeside og logo
Hjemmeside og logo af Ridder Woof kan anvendes af foreningen efter bestyrelsens og Storprioratet Dacias retningslinjer.  

§ 13.  Opløsning af foreningen
Foreningen kan kun opløses på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. En ordinær og en ekstraordinær generalforsamling.
Opløsning af foreningen kan kun ske hvis mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede og fremmødte medlemmer stemmer for forslaget på de to generalforsamlinger.
I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens aktiver, når enhver er svaret sit, Storprioratet Dacia eller en af Storprioratet Dacia  anvist organisation med et lignende formål og aktivitet.
Således vedtaget på generalforsamlingen

                                                         

04-12-2017
Tilbage til indhold